Ocean Questions महासागर

Geography – Ocean Questions महासागर प्रश्न=1- सबसे बड़ा महासागर कौनसा है ? [अ] हिन्द महासागर [ब] अटलांटिक महासागर [स] प्रशांत महासागर ✅ [द] आर्कटिक महासागर  प्रश्न=2- सबसे छोटा व उथला महासागर है ? [अ] प्रशांत महासागर [ब] हिन्द महासागर [स] आर्कटिक […]