Ocean Questions महासागर

प्रश्न=1- सबसे बड़ा महासागर कौनसा है ? [अ] हिन्द महासागर [ब] अटलांटिक महासागर [स] प्रशांत महासागर ✅ [द] आर्कटिक महासागर  प्रश्न=2- […]

Ocean ( महासागर )

पृथ्वी पर पाँच महासागर है- प्रशांत महासागर ( Pacific ocean ) अटलांटिक महासागर ( Atlantic Ocean ) हिन्द महासागर ( Indian Ocean ) […]